Challenges of the implementation by the Regions of Europe of the Directive on strategic environmental assessment

Publicació de l’nforme tècnic elaborat per ENCORE (Conferència Ambiental de les Regions d’Europa) en relació amb l’aplicació per part de les regions de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.

– – –

Queralt, Arnau; Sala, Pere; Torres, Pere (2001). Challenges of the implementation by the Regions of Europe of the Directive on strategic environmental assessment. Technical report for ENCORE (Environmental Conference of the Regions of Europe). Barcelona: Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. DL: B-42038-2001

– – –

  • EncoreAAE-1